MySQL Workbench 6.0

MySQL Workbench 6.0 (6.0.8 GA, published on Thursday, 07 Nov 2013)